مگس‌پـران و جرقه‌هاى نورى
جداشدگى شبکیه
بیماری شب کوری
نوریت اپتیک