نهمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Autoimmune Retinopathy
 • Retinoblastoma
 • Vasoproliferative tumor
 • Anterior Megalophthalmos
 • Diffuse Choroidal Hemangioma

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

هشتمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Chondrosarcoma
 • Congenital Ectropion Uveae
 • Carotid-Cavernous Fistula
 • Apert Syndrome
 • Orbital Varix

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

هفتمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • NAION associated with Sildenafil
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis
 • Von Hippel Disease
 • Pigment Dispersion Syndrome
 • Chronic Progressive External Ophthalmoplegia
 • Corneal Vascularization in an Infant

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

ششمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Unilateral papillopathy in diabetic patient
 • X-linked Retinoschisis
 • Orbital capillary hemangioma
 • Circumscribed choroidal hemangioma
 • Occipital lobe infarct with visual field defect
 • Schnyder crystalline corneal dystrophy
 • IOL calcification
 • Invasive conjunctival SCC

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

پنجمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome (VKH)
 • Fingolimod-associated macular edema
 • non secreting pituitary adenoma
 • Infectious Crystalline Keratopathy
 • Intralenticular Foreign Body
 • Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
 • Fuchs heterochromic iridocyclitis & KCN

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.

چهارمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • choroidal Metastasis
 • idiopathic orbital inflammatory disease
 • idiopathic retinal vasculopathy
 • ocular involvement in mycosis fungoides
 • mucous membrane pemphigoid
 • autosomal recessive bestrophinopathy

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.