هفتمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • NAION associated with Sildenafil
  • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis
  • Von Hippel Disease
  • Pigment Dispersion Syndrome
  • Chronic Progressive External Ophthalmoplegia
  • Corneal Vascularization in an Infant

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.