آدرس:
ايران- تهران - خيابان پاسداران - بوستان نهم - مركز خدمات درماني آموزشي شهيد دكتر
لبافي نژاد - قطب علمي آموزشي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
تهران
تهران
1666679951
ایران
تلفن:
02122770938
نمابر:
02122770938
موبایل:
02123602228
ارسال ایمیل
اختیاری