سمینار بازآموزی تجویز عینک

 

دبیر علمی: دکتر مریم آل طه

تاریخ: 26 مهرماه 97

عناوین سخنرانی‌ها:

 • تعیین حدت بینایی، دکتر محدثه فیضی
 • رفرکشن، دکتر مریم آل طه
 • میوپی و آستیگماتیسم، دکتر آرش میرمحمدصادقی
 • دوربینی و پیرچشمی، دکتر محمد اسحاقی
 • تجویز عینک در استرابیسم، دکتر محمدرضا اکبری
 • تجویز منشور، دکتر عباس باقری
 • تجویز عینک در اطفال، دکتر ژاله رجوی
 • تجویز عینک در آفاکیا و سودوفاکیا، دکتر فاطمه علیپور
 • مشخصات لنز عینک، دکتر کوروش شهرکی

 

فیلم سخنرانی های سمینار کاربردهای درمانی و زیبایی توکسین بوتولینوم

دبیر علمی: دکتر حسین سالور

عناوین سخنرانی‌های سمینار توکسین بوتولینوم:

 • Introduction to botulinum toxin, Mohammad Abbaszadeh, MD
 • Botulinum toxin for cosmetic indications, Maryam Aletaha, MD
 • Botulinum Toxin in Benign Essential Blepharospasm & Hemifacial Spasm, Mohammad Es haghi, MD
 • Botulinum toxin injection in pain syndrome, Mohadeseh Feizi, MD
 • Botulinum toxin in strabismus, Abbas Bagheri, MD
 • Complication of facial botulinum toxin injection, Kourosh Shahraki, MD
 • Botulinum toxin application, Abbas Bagheri, MD
 • Botulinum toxin workshop, SoltanHossein Salour, MD