سمینار بازآموزی تجویز عینک

 

دبیر علمی: دکتر مریم آل طه

تاریخ: 26 مهرماه 97

عناوین سخنرانی‌ها:

 • تعیین حدت بینایی، دکتر محدثه فیضی
 • رفرکشن، دکتر مریم آل طه
 • میوپی و آستیگماتیسم، دکتر آرش میرمحمدصادقی
 • دوربینی و پیرچشمی، دکتر محمد اسحاقی
 • تجویز عینک در استرابیسم، دکتر محمدرضا اکبری
 • تجویز منشور، دکتر عباس باقری
 • تجویز عینک در اطفال، دکتر ژاله رجوی
 • تجویز عینک در آفاکیا و سودوفاکیا، دکتر فاطمه علیپور
 • مشخصات لنز عینک، دکتر کوروش شهرکی

 

فیلم سخنرانی های سمینار کاربردهای درمانی و زیبایی توکسین بوتولینوم

دبیر علمی: دکتر حسین سالور

عناوین سخنرانی‌های سمینار توکسین بوتولینوم:

 • Introduction to botulinum toxin, Mohammad Abbaszadeh, MD
 • Botulinum toxin for cosmetic indications, Maryam Aletaha, MD
 • Botulinum Toxin in Benign Essential Blepharospasm & Hemifacial Spasm, Mohammad Es haghi, MD
 • Botulinum toxin injection in pain syndrome, Mohadeseh Feizi, MD
 • Botulinum toxin in strabismus, Abbas Bagheri, MD
 • Complication of facial botulinum toxin injection, Kourosh Shahraki, MD
 • Botulinum toxin application, Abbas Bagheri, MD
 • Botulinum toxin workshop, SoltanHossein Salour, MD

 

سمینار یکروزه ترومای چشم در تاریخ 20 آبان سال 1395 برگزار شد.

عناوین سخنرانی ها:

 • آسیب به قرنیه، دکتر سپهر فیضی
 • آسیب به لنز، دکتر دانیال روشندل
 • جسم خارجی داخل قرنیه و اتاق قدامی، دکتر گلدیس اسپندار
 • آسیب به عنبیه، دکتر شراره صفاپور
 • معاینه و روش های تشخیصی در تروماهای اربیت، دکتر رضا عرفانیان
 • شکستگی اربیت و اجسام خارجی اربیت، دکتر مریم آل طه
 • پارگی پلک، دکتر محمد اسحاقی
 • گلوکوم زودرس ناشی از تروما، دکتر نسرین عموهاشمی
 • گلوکوم دیررس ناشی از تروما، دکتر حامد اسفندیاری
 • گلوکوم ناشی از آسیب عدسی به دنبال تروما، دکتر ذکیه واحدیان
 • گلوکوم ناشی از اعمال جراحی چشم، دکتر آزاده دوزنده
 • نحوه ترمیم پارگی اسکلرا و نحوه برخورد با پرولاپسر ویتره و یو وه آ، دکتر رحمان نظری
 • اندوفتالمیت بعد از تروما، دکتر همایون نیک خواه
 • جسم خارجی داخل چشم ( سگمان خلفی )، دکتر رامین نوری نیا
 • اندیکاسیون های Deep Vitrectomy در ترمای چشم، دکتر محمدحسین جبارپور

برای خرید این مجموعه تماس بگیرید.

سمینار یکروزه OCT در بیماری های شبکیه در اسفندماه سال 1394 برگزار شد

عناوین سخنرانی ها:

 1. Basic Concepts in OCT, How Does the Device Work?: S. Moradian, MD
 2. Logical Method of OCT Interpretation: A. Baghi, MD
 3. OCT Finding of Vascular Retinopathies: N. Daftarian, MD
 4. OCT in Wet Type AMD: M. H. Jabbarpour, MD
 5. Oct in Vitreoretinal interface disorder: M Soheilian, MD
 6. OCT before and after Retinal Detachment Surgery: S. Karimi, MD
 7. Swept Source OCT: M. Azarmina, MD
 8. Enhanced Depth imaging (EDI) OCT: M. Entezari, MD
 9. OCT Angiography (OCTA): A. Ramezani, MD
 10. OCT Artifact and Pitfalls: R Roohipour, MD
 11. Exclusive characteristics of Heidelberg OCT: H Ghafouri, BSC

برای خرید این مجموعه تماس بگیرید.