دهمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • Limbal dermoid associated with VACTERL syndrome
  • Hypertrophic Scar
  • Macular CMV retinitis-Atypical type
  • Acquired unilateral partial pupil-involving third nerve paresis
  • Orbital cavernous hemangioma with bone erosion
  • Acute Lymphocytic Leukemia

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.