پنجمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome (VKH)
 • Fingolimod-associated macular edema
 • non secreting pituitary adenoma
 • Infectious Crystalline Keratopathy
 • Intralenticular Foreign Body
 • Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
 • Fuchs heterochromic iridocyclitis & KCN

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.

چهارمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • choroidal Metastasis
 • idiopathic orbital inflammatory disease
 • idiopathic retinal vasculopathy
 • ocular involvement in mycosis fungoides
 • mucous membrane pemphigoid
 • autosomal recessive bestrophinopathy

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.

سومین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • DALK vs PKP
 • KCN
 • Spasm of Accommodation
 • Malabsorption
 • Chronic Progressive External Ophthalmoplegia (CPEO)
 • Lymphoproliferative Lesions

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.

دومین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

 • Choroidal Melanoma
 • Simultaneous papilledema and optic disc Drusen
 • Multifocal IOLs
 • Macular telangiectasia
 • Third Nerve Palsy
 • Malignant Glaucoma

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.

اولین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی در قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.