دومین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • Choroidal Melanoma
  • Simultaneous papilledema and optic disc Drusen
  • Multifocal IOLs
  • Macular telangiectasia
  • Third Nerve Palsy
  • Malignant Glaucoma

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.