گفتگوی دکتر محمدعلی جوادی در برنامه دکتر سلام با موضوع « استفاده خودسرانه از قطره های چشمی»