آشنایی با بیماری های مرتبط با عیوب انکساری چشم و عوامل ایجاد کننده آن، از زبان آقای دکتر عباس باقری: