سمینار یکروزه Update on Corneal Refractive Surgery

در تاریخ 3 بهمن ماه 1398 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

 سمینار یکروزه Update on Corneal Refractive Surgery

دبیر علمی:

دکتر بهرام عین اللهی

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی پزشکان و متخصصان با تازه ها در جراحی رفرکتیو قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر حسین محمدربیع
 • دکتر نادر نصیری
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر حسام هاشمیان
 • دکتر محمد زارع جوشقانی
 • دکتر محمود جباروند
 • دکتر محمدحسن عالم زاده
 • دکتر حامد قاسمی
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر محمد مهدی صدوقی
 • دکتر فرید کریمیان
شناسه: 152510
تاریخ برگــزاری: 3 بهمن 1398
آدرس محــل برگــزاری: تهران- خیابان پاسداران- بوستان نهم- تقاطع پایدارفرد- بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد- سالن همایش ها
تلفن مرکز برگزارکننده: 02122770938
ثبت نام 

 

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی