این محتوای آموزشی به صورت آموزش الکترونیکی چندرسانه ای تهیه شده است و حاوی مطالب پایه، تفسیر و توضیح نمونه هایی از میدان بینایی در بیماری های عصبی است.

به اهتمام :

  • دكتر محمد پاکروان
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرح و اجرا:

  • مهندس محمدحسن شهریاری