معرفی نرم افزار Prezi (پرزی)
چاپ کتاب "هنر سخنرانی"