گفتگوی دکتر بهرام عین اللهی در برنامه دکتر سلام در خصوص عینک و نحوه استفاده درست از آن. در این فیلم، در مورد عینک و نحوه استفاده درست از آن بحث شده است. این در حالی است که بسیاری از بیماران عینک را دست کم می گیرند ولی اطلاعات چندانی از آن ندارند.