دستگاه OCT ضخامت RNFL را در دایره ای به قطر3/4 میلی متر دور عصب بینایی اندازه گیری می کند. در این نرم افزار اندکس های مربوط به سه نقشه STRATUS OCT، CIRRUS OCT، GPA OCT به تفصیل شرح داده شده است.

به اهتمام :

 

  • دكتر آزاده دوزنده
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • مهندس محمدحسن شهریاری
  • معصومه کریمی