Pseudoexfoliation 

Pseudoexfoliation

در این سندرم رسوبات مواد فیبریلار سفید-خاکستری در سگمان قدامی شامل لنز، مردمک، عنبیه، زنولها عروق خونی، اندوتلیوم قرنیه، زاویه تحتانی و سیلیاری پروسسها دیده میشود. عامل آن موتاسیون ژن LOXL1 است. این مواد فیبریلار با رسوب در TM میتوانند باعث انسداد آن و افزایش IOP شوند یا باعث صدمه به TM گردد و یا از طریق انسداد مسیر یووه اسکرال باعث افزایش IOP شوند. این اختلال قویاً وابسته به سن می باشد و در سن زیر 50 سال نادر است.