جراحی های نوین گلوکوم- آقای دکتر محمد پاکروان

 • دكتر محمد پاکروان
عنوان جراحي‌ها:  
 • Canaloplasty
 • Compression Suture
 • Combined Phaco & Shunting Procedure, When?
 • PE-Trabeculectomy
 • ICCE + Pupilloplasty + Artisan
 • Mini-Vitrectomy for pseudophakic Malignant Glaucoma
 • AGV + Mini vitrectomy + VGSL for Chronic Malignant Glaucoma
 • Trabectome
 • Trabeculectomy + MMC Injection
 • Trabeculectomy + MMC with sponge
 • Mini Vtx + CPC
 • Releasable & Adjustable suture
 • PE + Needling
 • Trabeculotomy + Modified Trabeculectomy
 • AGV
 • Bleb Reconstruction +PE-PCIOL
 • Choroidal Tap
 • Goniotomy

جراحی های نوین گلوکوم- آقای دکتر محمد پاکروان

جراحی های نوین گلوکوم- آقای دکتر محمد پاکروان

سفارش خريد