فیلم جراحی‌های پیشرفته چشم نسخه 4

به اهتمام :
 • دكتر محمد پاكروان
 • دكتر شاهین یزدانی
عنوان جراحي ها :
 • Bleb Reconstruction
 • Goniotomy
 • PE + PCIOL + Viscocanaloplasty
 • Phacotrabeculectomy
 • TM Harvest
 • Trabectome
 • Mini Vitrectomy
 • Canaloplasty
 • Trabectome
 • Trabeculectomy
 • Phaco IOL + Trabeculectomy
 

سفارش خريد