بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی