عمل پیشرفته لیزیک با دستگاه "لیزراگزایمر" و تعرفه دولتی امکان پذیر شد