سمینار بازآموزی تجویز عینک

 

دبیر علمی: دکتر مریم آل طه

تاریخ: 26 مهرماه 97

عناوین سخنرانی‌ها:

  • تعیین حدت بینایی، دکتر محدثه فیضی
  • رفرکشن، دکتر مریم آل طه
  • میوپی و آستیگماتیسم، دکتر آرش میرمحمدصادقی
  • دوربینی و پیرچشمی، دکتر محمد اسحاقی
  • تجویز عینک در استرابیسم، دکتر محمدرضا اکبری
  • تجویز منشور، دکتر عباس باقری
  • تجویز عینک در اطفال، دکتر ژاله رجوی
  • تجویز عینک در آفاکیا و سودوفاکیا، دکتر فاطمه علیپور
  • مشخصات لنز عینک، دکتر کوروش شهرکی