Iris darkening after latanoprost

Iris Darkening after latanoprost

لاتانوپروست از جمله داروهای شایع در درمان گلوکوم است که از گروه داروهای آنالوگهای پروستاگلندین میباشد. از جمله عوارض این دارو افزایش پیگمانتاسیون عنبیه (به صورت دائمی) و پوست اطراف چشم (به صورت برگشت پذیر) است که علت این عارضه، افزایش تعداد ملانوزومها درون ملانوسیتهاست. این تیره شدن عنبیه با میزان پیگمانتاسیون پایه عنبیه مرتبط است. ریسک کلی پیگمانتاسیون عنبیه بعد از 5 سال 33%، در چشمان قهوهای-سبز %79، چشمهای قهوه ای-زرد 85% و در چشمان آبی 7% است.