Neovascularization of iris

ایجاد عروق ظریف، کوچک و نابه‌جا در سطح قدامی عنبیه در پاسخ به ایسکمی. این عروق معمولاً شکننده و ضعیف هستند، در حاشیه مردمک بهتر دیده می شوند و به صورت تنه ای از سیلیاری بادی و اسکلرال اسپور عبور می‌کنند و روی TM شاخه شاخه می شوند.

Neovascularization of iris

Neovascularization of iris