چاپ
دسته: جراحی های پیشرفته چشم
بازدید: 5522

Strabismus Surgery Videos

A. Bagheri, MD
M. Feizi, MD

عنوان جراحي‌ها:

  1. Harada-Ito CLR Recess
  2. Posterior Fixation
  3. SO Elongation
  4. SO Tucking
  5. Y Splitting Duane Syndrome
  6. Inferior Rectus Recession with Lower Lid Retractor Reinsertion
  7. Hamelsein Procedure

جراحی‌های استرابیسم چشم- آقای دکتر عباس باقری

به اهتمام:

جراحی‌های استرابیسم چشم- آقای دکتر عباس باقری

سفارش خريد