چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 1739

وبینار کاربردی در بیماری های شایع رتین کوروئید

در تاریخ 16 بهمن ماه 1399 برگزار شد.

دبیر علمی:

دکتر رامین نوری نیا

لینک شرکت در وبینار:

https://cmelearn.ir

اعضــاء کمیته علمــی:

 

Titles

OCT&OCTA Role in the Diagnosis and Follow up of Patients with

 

Practical Points in the Management of Patients with

 

کانال تلگرام قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی