چاپ
دسته: فیلم های آموزشی پاتولوژی بیماری های چشم
بازدید: 5488

Clinical-Pathology Correlates in Ocular Diseases:

Band Keratopathy

Superior Lambic Keratoconjunctivitis

فیلم  آموزشی پاتولوژی Pigmented Conjunctival Lesions

به اهتمام:

دکتر امیر اخوان آذری

فیلم  آموزشی پاتولوژی Pigmented Conjunctival Lesions

سفارش خريد