دکتر محمد آقاجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، به همراه دکتر امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دکترافشین زرقی معاون پژوهشی و سایر اساتید گروه چشم پزشکی در تاریخ شنبه دهم آذرماه 1397 از بخش های مختلف قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بازدید نمودند.

  در این دیدار، از واحد های، تولید محتوا، آموزش الکترونیکی، موزه چشم پزشکی، کتابخانه الکترونیکی، اتاق عمل چشم و کلاس درس، بازدید به عمل آمد.

بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی
بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی بازدید ریاست دانشگاه و هیئت همراه از قطب چشم پزشکی